Privacyverklaring & Disclaimer Shake-Hand

 1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van der persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website en of diensten of producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en of klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. We vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring zal eveneens aan ieder lid worden overhandigd bij hun inschrijving.

 1. Identificatiegegevens & verwerkingsverantwoordelijke

Deze website is eigendom van Shake-Hand BV. Uw gegevens worden verwerkt door onderstaande identificatiegegevens.

Contactgegevens: Shake-Hand BV
Adres maatschappelijk zetel: Durmakker 17, 9940 Evergem
Telefoon: 09 253 22 88
E-mail: GDPR@elesa-ganter.be  
Btw-nummer: BTW BE 0407.154.629

 1. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en of diensten/producten aangeboden door onszelf, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verwerkt in overeenstemming me de hierna beschreven doeleinden.

 1. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en of voor de aanbieding van bepaalde diensten of producten, namelijk bij de aankoop van producten of de aanvraag van info of een lidmaatschap. Daarnaast herkent onze website automatisch uw IP adres en of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag in het bijzonder uw vraag naar bepaalde diensten of producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht om uw informatie te gebruiken voor markt en tevredenheidsonderzoeken of voor de verdere ontwikkeling van onze diensten en of producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens kunnen wij u bovendien via elektronische weg en of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. toesturen.

 1. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking

  De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

Indien u zicht verzet tegen de verwerking van uw gegevens kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 1. Overdracht van de persoonsgegevens

  Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners.

 

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden

 

 

 1. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
 1. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

 1. Overdracht van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor u zich voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons gebonden zijn en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen zoals;

 1. Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, foto’s, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Shake-Hand of rechthoudende derden.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

 1. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, en recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw recht uitoefenen:

 

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven emailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere emailadressen dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zicht wenst uit te schrijven per brief, dient u een duidelijke opgave te doen van alle emailadressen die u wens te deactiveren.

 1. Het gebruik van “cookies”


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. U kunt de installatie van deze cookies weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten op onze website in de weg staan.

 

 1. Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 1. Gegevensfunctionaris en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot;

 

 1. Wijziging

Wij kunnen steeds de privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018